END USER LICENSE AGREEMENT

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

(Cylance Smart Antivirus v. 4.13.18)

Dit is een rechtsgeldige overeenkomst tussen de persoon die de software downloadt, opent, installeert of gebruikt op diens eindpunt (en waar relevant, het kleinbedrijf dat u bij de aanschaf vertegenwoordigt) ('u' of 'uw') en Cylance Inc. ('Cylance,' 'we/wij,' 'ons' of 'onze').

LEES DEZE JURIDISCH BINDENDE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ZORGVULDIG DOOR, MET INBEGRIP VAN ALLE BIJHORENDE VOORWAARDEN. De volgende voorwaarden (inclusief eventuele door verwijzing geldende voorwaarden) vormen de overeenkomst tussen u en Cylance (de 'overeenkomst'). Als uw abonnement wordt verlengd of als u meerdere versies van de overeenkomst heeft aanvaard, dan heeft de meest recente versie die u heeft aanvaard, voorrang op alle voorgaande versies en vervangt deze alle voorgaande versies. Als u leest dit in een andere taal dan de Engelse taal, dient u te begrijpen dat de Engelstalige versie van deze overeenkomst voorrang heeft in geval van een conflict tussen alle vertaalde versies van deze overeenkomst met of een verschil ten opzichte van de Engelstalige versie.

De overeenkomst omvat en/of bevat door verwijzing het volgende:

 • 1) licentierechten van de software;
 • 2) beperkingen op het gebruik van de software;
 • 3) voorwaarden voor ondersteuning;
 • 4) privacyverklaring is beschikbaar op https://www.cylance.com/en_us/privacy-notice.html;
 • 5) bepalingen betreffende gegevensverwerking en systeembeveiligng, inclusief een beschrijving van door Cylance verzamelde analyses en openbaarmakingen, autorisaties en bevestigingen met betrekking tot hetzelfde;
 • 6) rechten inzake beëindiging;
 • 7) verplichtingen uit hoofde van vertrouwelijkheid, garantie en garantiebeperkingen;
 • 8) beperkingen van aansprakelijkheid;
 • 9) bepalingen inzake geldend recht en geschillenbeslechting, inclusief bindende arbitragebepalingen met betrekking tot geschillen met Cylance (indien toegestaan), afstand van juryrechtspraak en collectieve acties (indien toegestaan) die van invloed zijn op de wijze waarop geschillen kunnen worden opgelost; en
 • 10) locale bepalingen inzake consumentenbescherming die al dan niet op u van toepassing zijn.

DOOR TE KLIKKEN op de relevante knop of door het relevante vakje aan te vinken, OF DOOR U TE REGISTREREN VOOR HET DOWNLOADEN, OPENEN, INSTALLEREN of gebruiken VAN DE SOFTWARE, OF DOOR ACTIES TE ONDERNEMEN DIE VAN U WORDEN VEREIST OM UW INSTEMMING MET DEZE VOORWAARDEN TE BEVESTIGEN, BEVESTIGT U (en waar relevant, het kleinbedrijf dat u vertegenwoordigt en dat de licentie AANSCHAFT) DAT:

1) U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST AANVAARDT, INCLUSIEF, VOOR DE DUIDELIJKHEID, DE PRIVACYVERKLARING DIE BESCHIKBAAR IS OP https://www.cylance.com/en_us/privacy-notice.html ;

2) U TEN MINSTE 18 JAAR OUD BENT EN DE BEVOEGDHEID HEEFT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN; EN

3) INDIEN U NAMENS EEN BEDRIJF AANVAARDT, U DE BEVOEGDHEID HEEFT OM HET BEDRIJF TE BINDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, BENT U NIET GERECHTIGD OM DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, OPENEN OF INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN VOOR WELKE DOELEINDEN DAN OOK.

ALS U DE SOFTWARE OF DIENSTEN ZOALS BEDOELD IN DEZE OVEREENKOMST ALS CONSUMENT VERWERFT, IN DE ZIN VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING IN UW LAND, DAN DOET DEZE OVEREENKOMST NIET AFAAN UW WETTELIJKE RECHTEN OF VORDERINGSRECHTEN, ONGEACHT ALLES DAT DEZE OVEREENKOMST BEVAT, WAAROVER U UIT HOOFDE VAN DIE WETGEVING INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING BESCHIKT EN DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD, EN DEZE OVEREENKOMST OMVAT DIE (VORDERINGS)RECHTEN.

Deze overeenkomst is van invloed op uw rechten en de voorwaarden waaronder u onze eigen software-oplossing kunt downloaden, openen en gebruiken die wordt aangeduid als onderdeel van de bestelling, inclusief elk eindpunt of gehoste onderdelen, eigen engines voor analyses, webinterfaces, toepassingen, programma's, licentiecodes, installatiesoftware, documentatie voor eindgebruikers ('documentatie'), inhoud die aan u ter beschikking wordt gesteld als onderdeel van het aanbod, en eventuele upgrades en/of wijzigingen die u voor één van bovenstaande beschikbaar worden gesteld (gezamenlijk de 'software').

Gebruikers die licenties voor persoonlijk gebruik voor zichzelf (en leden van hun gezin of huishouden) hebben verkregen ('huishoudelijke gebruikers'), kunnen eindpuntonderdelen van de software downloaden voor huishoudelijk gebruik ('huishoudelijk gebruik') op elektronische apparaten die behoren tot hun gezin of huishouden. Gebruikers die licenties hebben verkregen van of namens een kleinbedrijf ('zakelijke gebruikers uit het kleinbedrijf') kunnen eindpuntonderdelen van de software downloaden op elektronische apparaten die eigendom zijn van of worden beheerd door hun kleinbedrijf voor gebruik door kleinbedrijven ('gebruik door kleinbedrijven'). In beide gevallen is het aantal elektronische apparaten waarop de software kan worden gedownload, afhankelijk van het aantal gekochte eindpuntlicenties zoals dit is aangeduid in de desbetreffende bestelling. Gebruikers zullen namens de groep (een) administratieve gebruiker(s) ('gebruiker met beheerdersrechten') toewijzen die de software namens de groep zal/zullen beheren en controleren en toegang zal/zullen hebben tot systeemgegevens (hieronder gedefinieerd) namens het hele gezin/huishouden of het kleinbedrijf (indien van toepassing). Voor de duidelijkheid: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker van de software (ongeacht of u een kleinbedrijfgebruiker, huishoudelijke gebruiker en/of gebruiker met beheerdersrechten van de software bent). Indien u namens een kleinbedrijf koopt, zijn deze voorwaarden ook van toepassing en bindend voor het kleinbedrijf dat u vertegenwoordigt.

 1. 1. Licentieverlening; beperkingen inzake gebruik.
 1. 1.1 Licentierechten. Tijdens de relevante abonnementsperiode waarvoor een licentie voor de software is aangeschaft ('abonnementsperiode') en onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, verleent Cylance u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor het installeren van de eindpuntonderdelen van de software en voor toegang tot de gehoste onderdelen van de software en mag u deze uitsluitend gebruiken op basis van het huishoudelijke gebruik of het kleinbedrijfgebruik waarvoor de softwarelicentie is aangeschaft (indien van toepassing).

 1. 1.2 Beperkingen. Tenzij ergens anders uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst, zult u het volgende niet doen (en geen andere gebruiker toestaan dit te doen):

(a) de software gebruiken buiten de beperkingen/voorwaarden die krachtens deze overeenkomst gelden;

(b) gebruik van de software door personen waardoor of in gebieden waarin dit volgens de onderstaande bepaling 'Exporteren' verboden is;

(c) licenties geven of de software downloaden of gebruiken op meer dan het aantal eindpunten dat in de relevante bestelling wordt vermeld of de software downloaden of gebruiken op eindpunten die niet het bezit zijn van of worden gecontroleerd door uw gezin of leden van uw huishouden (bij aankopen voor huishoudelijk gebruik) of op eindpunten die geen bezit zijn of worden beheerd door uw kleinbedrijf (bij aankopen voor kleinbedrijfgebruik);

(d) de software wijzigen of afgeleide werken maken op basis van de software of de software aan reverse engineering onderwerpen, decoderen, ontsleutelen, demonteren of anderszins reduceren tot een voor de mens leesbare vorm, behoudens voor zover enige voorgaande beperking door toepasselijke wetgeving is verboden;

(e) de software gebruiken op enige manier die onwettig of kwaadaardig is of een overtreding vormt van enige wetgeving of eigendomsrechten van derden;

(f) de software gebruiken of toestaan dat deze wordt gebruikt om diensten voor derden uit te voeren, ongeacht of dit plaatsvindt op basis van een servicebureau, Software as a Service ('SaaS'), timesharing of anderszins;

(g) de resultaten van enige prestatie of functionele evaluatie van de software vrijgeven, publiceren en/of anderszins beschikbaar stellen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cylance;

(h) enige toegangscontrole of gerelateerd apparaat, proces of procedure dat/die is ingesteld met betrekking tot de software uitschakelen of omzeilen;

(i) eigendomsverklaringen of -legenda's wijzigen of verwijderen die zich op of in de software bevinden.

(j) het zonder toestemming openen of gebruiken van de account van een andere gebruiker (of proberen deze te openen of gebruiken), of verzoeken om de aanmeldgegevens van een andere gebruiker, of pogingen daartoe;

(k) 'framing' of 'mirroring' uitvoeren voor enig deel van de online onderdelen van de software;

(l) enige robot, spider, toepassing voor het doorzoeken/ophalen van websites of een ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de software te achterhalen, indexeren, hiervoor 'data mining' uit te voeren of de software op enige manier te reproduceren of omzeilen; en

(m) de kwetsbaarheid van de online onderdelen van de software onderzoeken, scannen of testen, de beveiligings- of verificatiemaatregelen van de software schenden of enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting veroorzaakt op de infrastructuur van de online onderdelen van de software, zoals een 'denial of service'-aanval.

Ter voorkoming van alle twijfel: alle hierboven genoemde beperkingen met betrekking tot de software zijn van toepassing op alle onderdelen van de software en op alle gebruikers van de software. Elke overtreding van de voorwaarden van deze overeenkomst door een huishoudelijke gebruiker wordt beschouwd als een overtreding van deze overeenkomst door de gebruiker die de licenties heeft gekocht/verkregen en deze aan diens huishouden/gezinsgroep heeft gedistribueerd. Elke schending van deze overeenkomst door een kleinbedrijfgebruiker wordt beschouwd als een schending van deze overeenkomst door het kleinbedrijf dat de licentie heeft gekocht.

CYLANCE ZAL NAAR EIGEN GOEDDUNKEN BESCHIKKEN OVER HET ABSOLUTE EN EENZIJDIGE RECHT OM HET GEBRUIK VAN EN DE TOEGANG TOT ALLE DELEN OF ENIG DEEL VAN DE SOFTWARE JEGENS U TE WEIGEREN, ANDERE HUISHOUDELIJKE GEBRUIKERS OF KLEINBEDRIJFGEBRUIKERS DIE DOOR CYLANCE WORDEN GEACHT OF VERDACHT DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN DOOR MIDDEL VAN SCHENDING VAN HET RECHT OF DEZE OVEREENKOMST.

 1. 2. Ondersteuning; automatische updates van software.
 1. 2.1 Ondersteuning. Informatie over alle beschikbare toegang tot ondersteuning van Cylance voor Cylance Smart Antivirus kan worden aangetroffen op https://home-support.cylance.com/. Alle technische ondersteuning ('ondersteuning') wordt naar ons eigen goeddunken verstrekt zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van welke aard dan ook en Cylance behoudt zich het recht voor om technische ondersteuning naar eigen goeddunken te weigeren, op te schorten of te beëindigen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een back-up te maken van al uw bestaande gegevens, software en programma's vóórdat u technische ondersteuning van Cylance ontvangt.
 1. 2.2 Automatische updates van software. U gaat ermee akkoord dat Cylance tijdens de abonnementsperiode (naar haar eigen keuze) automatische updates voor de software mag uitvoeren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze automatische updates kunnen leiden tot verlies van functionaliteit van uw computersysteem of tot systeeminstabiliteit. U gaat er ook mee akkoord dat een automatische update van de software de software aan het einde van de abonnementsperiode kan uitschakelen.

3. Privacy.

3.1 Privacyverklaring. Raadpleeg onze privacyverklaring die beschikbaar is via https://www.cylance.com/en_us/privacy-notice.html. In onze privacyverklaring wordt de manier beschreven waarop wij, of anderen die namens ons handelen, informatie over u en de systemen waarop de software is gedownload, kunnen verzamelen, gebruiken en delen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze privacyverklaring te lezen vóórdat u akkoord gaat met deze overeenkomst of onze software gebruikt. Door te klikken op aanvaarden of anderszins met deze voorwaarden in te stemmen, of door het registreren, downloaden, openen, installeren of gebruiken van de software, bevestigt u dat u onze privacyverklaring hebt gelezen.

3.2 Kleinbedrijfgebruikers. Als u de hierin vermelde licenties voor het gebruik in een kleinbedrijf heeft verkregen, bent u onderworpen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en erkent u dat u de verantwoordelijke bent en dat Cylance de verwerker is. Alsdan kunt u een addendum voor gegevensverwerking aanvragen door een e-mail te sturen naar privacy@cylance.com.

3.3 Updates voor privacyverklaring. Telkens wanneer u de website, producten of diensten van Cylance gebruikt, is de huidige versie van onze privacyverklaring van toepassing, welke te vinden is op https://www.cylance.com/en_us/privacy-notice.html. We behouden ons het recht voor om de privacyverklaring op elk gewenst moment bij te werken om wijzigingen in de wetgeving te reflecteren, in Cylance-producten en -diensten die we aanbieden, onze bedrijfsactiviteiten en technologie en onze methoden voor het verzamelen en gebruiken van gegevens. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via uw e-mailadres en/of door een melding op de website te plaatsen vóórdat de wijziging van kracht wordt. Uw verdere gebruik van Cylance-producten, -diensten of onze website na het doorvoeren van wijzigingen aan onze privacyverklaring, brengt mee dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

4. Toegang tot systeemgegevens. De software zal bepaalde gegevens of informatie verzamelen, reproduceren, aanpassen, weergeven, verzenden en op andere wijze verwerken die zijn verzameld vanuit de eindpunten waarop de software is geladen en vanuit de toepassingen, machines, systemen of netwerken die communiceren met dergelijke eindpunten ('systeemgegevens'). Voorbeelden van dergelijke systeemgegevens zijn gebruikersnamen, bestandsnamen, MAC-adressen, MS-informatie van netwerken, hardwaretype, modelnummer, harde schijf-grootte, CPU-type, schijftype, RAM-grootte, systeemarchitectuur, besturingssysteem, versies, landinstelling, BIOS-versie, BIOS-model, systeemtelemetrie, apparaat-ID, IP-adres, locatie, informatie over producten van derden en andere configuraties, instellingen en kenmerken, inclusief metagegevens met betrekking tot de uitvoering van potentieel schadelijke codes (zoals hierin gedefinieerd). Voor de duidelijkheid: systeemgegevens sluiten anonieme analyses specifiek uit en niets in deze overeenkomst kan anderszins worden geïnterpreteerd. Eindpuntonderdelen van de software zullen deze informatie communiceren naar de gehoste onderdelen van de beheersconsole van de software die worden gehost door Cylance en die toegankelijk zijn voor de gebruiker(s) met beheerdersrechten van de software. U stemt er hierbij mee in dat u akkoord gaat met de toegang door uw gebruiker met beheerdersrechten tot systeemgegevens namens uzelf en u stemt ermee in dat gebruikers met beheerdersrechten de software namens u en uw gezin, huishouden of kleinbedrijf (indien van toepassing) zoals hierin beschreven, kunnen beheren en controleren.

5. Analyses van potentieel schadelijke code; Verzameling van anonieme analyses. U erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord dat het een primaire functie van de software is om gebruikers te helpen bij het opsporen en analyseren van schadelijke scripts, computerinstructies, bestanden of code (inclusief portable executable bestanden of code) (gezamenlijk 'potentieel schadelijke code') die bestaan op, of worden geïntroduceerd in, uw eindpunt of de netwerken die met uw eindpunt zijn verbonden. Iedere gebruiker met beheerdersrechten van de software kan de software namens u configureren, zodat de eindpuntsoftware op uw systeem potentieel schadelijke code kan uploaden naar servers die door Cylance worden beheerd om dergelijke potentieel schadelijke code te analyseren. De potentieel schadelijke code die wordt geüpload, kan worden gedeconstrueerd, er kan een unieke bestands-hash aan worden toegewezen en door de analyse-engine voor software worden geanalyseerd, samen met andere gegevens die door de software worden verzonden vanaf het eindpunt of de systemen of netwerken waarvan potentieel schadelijke code afkomstig was, om bestaande analyses te verbeteren. Deze analyses, hierna genoemd 'anonieme analyses,' zullen eigendom zijn van Cylance en, niettegenstaande hierin enige ergens anders opgenomen bepaling, kan Cylance dergelijke anonieme analyses op iedere wijze delen, gebruiken en exploiteren, inclusief maar niet beperkt tot het vaststellen van de functionaliteit van en het potentieel voor kwaadwillende bestanden of scripts om instabiliteit of schade aan systemen of netwerken te veroorzaken, delen met en distribueren naar andere klanten om bewustwording, detectie en preventie van risico's inzake internetbeveiliging te bevorderen, ondersteunen van haar klanten, identificeren van potentiële risico's inzake internetbeveiliging en verder ontwikkelen of verbeteren van haar producten en diensten.

6. Machtigingen, erkenningen en openbaarmakingen voor de verwerking van systeemgegevens en voor het bewaken van eindpuntsystemen. U erkent en stemt in met het volgende: dat uw gebruikers met beheerdersrechten een wettige basis hebben voor het bewaken van de eindpunten waarop de software is gedownload; dat u heeft ingestemd met en toestemming heeft verleend voor het beoogde beveiligen van de eindpunten; en dat het uploaden van potentieel schadelijke code en/of het anderszins verwerken van systeemgegevens zoals door Cylance krachtens deze overeenkomst wordt beoogd en toegang tot systeemgegevens door uw gebruiker met beheerdersrechten door u is goedgekeurd; dat u alle andere acties heeft ondernomen die op grond van toepasselijke wetgeving zijn vereist om ervoor te zorgen dat: (i) een dergelijke verwerking van systeemgegevens door Cylance in de VS (of andere landen waarin de software door uw gebruikers wordt gedownload of gebruikt) voor de doeleinden van het uitvoeren van deze overeenkomst (inclusief de levering van de functies of de functionaliteit van de software of diensten in onderhavige overeenkomst) en (ii) dat de beveiliging van de eindpunten van uw groepen door en toegang tot systeemgegevens door de gebruiker met beheerdersrechten rechtens toelaatbaar is onder alle toepasselijke wetten van het rechtsgebied waaruit deze gegevens afkomstig zijn en waar dergelijke eindpunten worden bewaakt. U erkent en gaat ermee akkoord dat onze toegang, analyses en bijbehorende overdracht van gegevens, inclusief persoonsgegevens, wordt geacht door u te zijn geautoriseerd in verband met alle toepasselijke internationale, federale, staats- en lokale wetten, regels en voorschriften die betrekking hebben op het onderwerp van de software, of deze reguleren of beïnvloeden.

7.Betaling, verlenging, annulering. Als u de licentie voor de software heeft aangeschaft bij onze geautoriseerde wederverkopers/verkopers, gelden de betalings-, verlengings- en annuleringsvoorwaarden die zijn overeengekomen met die geautoriseerde wederverkoper/verkoper (inclusief eventuele automatische verlengingsperiodes waarmee u mogelijk akkoord bent gegaan) voor uw aanschaf van de software. Als uw werkgever namens u licenties van Cylance heeft aangeschaft, gelden de betalings-, verlengings- en annuleringsvoorwaarden die zijn overeengekomen tussen Cylance en uw werkgever. Als uw werkgever ervoor kiest uw licentie niet te verlengen, kunt u mogelijk rechtstreeks licenties kopen. U bent verantwoordelijk voor eventuele kosten die worden gemaakt in verband met uw gegevens of de aanbieder van mobiele diensten in verband met uw gebruik van de software, inclusief eventuele overschotten en boetes voor het overschrijden van uw limiet voor gegevens of belminuten, of het gebruik van binnenlandse of internationale diensten voor SMS-berichten.

8. Periode en beëindiging. Deze overeenkomst wordt van kracht wanneer de software voor het eerst wordt gedownload, geopend, geïnstalleerd of gebruikt zoals beschreven in de eerste alinea van deze overeenkomst en zal van kracht blijven tot welke van het volgende het eerste plaatsvindt: (i) het verlopen van de relevante abonnementsperiode die wordt aangeduid in de bestelling (inclusief elke verlengingsperiode waarop deze overeenkomst van toepassing is, indien van toepassing) of (ii) de beëindiging van deze overeenkomst in overeenstemming met de bijhorende voorwaarden. Deze overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd als u een van uw verplichtingen van deze overeenkomst schendt. Beëindiging of afloop van deze overeenkomst beëindigt de aan u verleende licentie onmiddellijk. Onmiddellijk na beëindiging van deze overeenkomst dient u de software te verwijderen, evenals alle back-upkopieën van elke computer waarop de software is geïnstalleerd. Bepalingen in deze overeenkomst die overeenkomstig hun aard na beëindiging van de overeenkomst blijven gelden, evenals alle rechten of verplichtingen die zijn ontstaan voorafgaand aan beëindiging of afloop, blijven na deze beëindiging van kracht.

9. Vertrouwelijkheid. Door gebruik te maken van de software (inclusief documentatie), heeft u mogelijk toegang tot bedrijfsgeheimen, eigendomsinformatie en/of vertrouwelijke informatie van Cylance. U begrijpt meer specifiek dat alle niet-openbare informatie die u ontvangt met betrekking tot de software (en eventuele prestatiegegevens, resultaten inzake maatstaven en technische informatie die daarmee verband houden), inclusief de documentatie die u verkrijgt, als vertrouwelijke informatie van Cylance wordt beschouwd. U stemt ermee in dat u geen enkel recht heeft om enige vertrouwelijke informatie van Cylance te gebruiken of openbaar te maken anders dan strikt in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, uitsluitend in verband met het uitoefenen van uw licentierechten met betrekking tot de software, zoals uitdrukkelijk in onderhavige overeenkomst wordt toegestaan.

10. Beperkte garantie; garantieverklaring.

10.1 Beperkte garantie. We garanderen dat de gelicentieerde software gedurende dertig (30) dagen na de aanschafdatum van het softwareabonnement ('garantieperiode') grotendeels zal presteren overeenkomstig de documentatie die door ons wordt verstrekt in verband met de software op het moment van aankoop. Uw enige recht en de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van ons en onze leveranciers, in geval van schending van deze beperkte garantie, is dat we u, naar ons eigen goeddunken, de prijs die u voor de licentie heeft betaald, zullen terugbetalen nadat u alle exemplaren van de aan u gelicentieerde software hebt verwijderd (en de relevante licenties die zijn verstrekt aan uw gezin, huishouden of bedrijf), de software zullen vervangen of een alternatief recht zullen bieden indien dat wordt vereist door de lokale consumentenwetgeving in uw rechtsgebied. Deze rechten zullen niet beschikbaar zijn in landen die overeenkomstig exportwetten verboden zijn, in welk geval teruggave en verwijdering is vereist van alle exemplaren van de software die op grond van het abonnement zijn verkocht.

10.2 Vrijwaringen.

ALGEMEEN. BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD, (A) WORDEN DE SOFTWARE, DOCUMENTATIE, INFORMATIE, DIENSTEN EN ALLE UPDATES GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' (“AS IS”) EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS; (B) CYLANCE EN HAAR LICENTIEVERSTREKKERS, LEVERANCIERS EN VERTEGENWOORDIGERS WIJZEN SPECIFIEK ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID TER ZAKE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF; (C) CYLANCE BIEDT GEEN GARANTIE EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE PRESTATIES OF RESULTATEN DIE U KUNT VERKRIJGEN DOOR DE SOFTWARE OF DOCUMENTATIE TE GEBRUIKEN, OF DAT DE SOFTWARE FOUTLOOS, VOLLEDIG VEILIG IS OF ZONDER ONDERBREKING WORDT GELEVERD (OF BESCHIKBAAR ZAL ZIJN); EN (D) CYLANCE BIEDT GEEN GARANTIES EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIONELE INHOUD OF DE GESCHIKTHEID VAN DE SOFTWARE VOOR ENIG BEPAALD SYSTEEM DAT NIET IN DE DOCUMENTATIE WORDT AANGEDUID.

Activiteiten met hoog risico. De software is niet foutenbestendig en is niet ontworpen of bedoeld voor risicovolle activiteiten zoals gebruik in gevaarlijke omgevingen die foutloze prestaties vereisen, met inbegrip van nucleaire faciliteiten, luchtverkeerscommunicatiesystemen, wapensystemen, apparatuur voor directe levensondersteuning, of enige andere toepassing waarbij het falen van de software of de diensten rechtstreeks kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade. We wijzen elke expliciete of impliciete garantie EN ELKE AANSPRAKELIJKHEID TER ZAKE van geschiktheid voor activiteiten met een hoog risico uitdrukkelijk af.

GEGEVENS, SYSTEMEN, POTENTIEEL SCHADELIJKE CODE. U BEGRIJPT DAT ELKE BESLISSING VAN DE GEBRUIKER MET BEHEERDERSRECHTEN OM POTENTIEEL SCHADELIJKE CODE OP UW EINDPUNT TE BLOKKEREN, IN QUARANTAINE TE PLAATSEN OF UIT TE VOEREN, OP EIGEN RISICO PLAATSVINDT. DE SOFTWARE EN AANBEVELINGEN OF SUGGESTIES DIE WORDEN GEBODEN DOOR PERSONEEL VAN CYLANCE, INDIEN VAN TOEPASSING, VERVANGEN UW VERPLICHTING OF DIE VAN UW GEBRUIKER MET BEHEERDERSRECHTEN OM ONAFHANKELIJKE BESLISSINGEN TE NEMEN MET BETREKKING TOT POTENTIEEL SCHADELIJKE CODE OF DE SELECTIE, CONFIGURATIE OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ENIGE GEBODEN AANBEVELING OF SUGGESTIE, EN/OF ALLE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE NIET. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT CYLANCE NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS VOOR DE BEVEILIGING VAN UW SYSTEEMGEGEVENS, TOEPASSING, EINDPUNT, NETWERK OF POTENTIEEL SCHADELIJKE CODE DIE ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN WEL OF NIET KAN WORDEN GEDETECTEERD, INGEDEELD OF ONJUIST KAN WORDEN INGEDEELD. VOOR ZOVER MAXIMAAL RECHTENS IS TOEGESTAAN, STEMT U ERMEE IN OM AF TE ZIEN VAN VAN ENIG RECHTSMIDDEL OF RECHTSVORDERING JEGENS CYLANCE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT OP ENIGE VAN HET BOVENSTAANDE.

DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL RECHTENS MOGELIJK IS OVEREENKOMSTIG DE TOEPASSELIJKE WETGEVING die op u van toepassing kan zijn.

11. beperkingen inzake aansprakelijkheid.

 • (A) DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CYLANCE EN HAAR LICENTIEVERSTREKKERS, LEVERANCIERS EN VERTEGENWOORDIGERS DIE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST ZAL HET BEDRAG NIET OVERSCHRIJDEN DAT U HEEFT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE. INDIEN U HIERVOOR NIETS HEEFT BETAALD, BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS (USD $ 100,00); EN
 • (B) IN GEEN GEVAL ZULLEN CYLANCE OF HAAR LICENTIEVERSTREKKERS, LEVERANCIERS EN VERTEGENWOORDIGERS JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEGEVENS OF SYSTEMEN, OF VOOR WINSTVERLIES, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN OF VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS, ONGEACHT OP WELKE WIJZE DIT IS VEROORZAAKT, EVENALS VOOR WELKE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, ZELFS INDIEN CYLANCE EN HAAR LEVERANCIERS OVER DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE ZIJN GEÏNFORMEERD.

DEZE BEPERKINGEN BLIJVEN VAN KRACHT IN ALLE GEVALLEN WAARIN ENIGE HIERIN OPGENOMEN SOLE REMEDY-BEPALING FAALT. DE BEPALINGEN IN DEZE SECTIE ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL RECHTENS MOGELIJK IS OVEREENKOMSTIG DE WETGEVING DIE OP U VAN TOEPASSING IS (MET INBEGRIP VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING, INDIEN VAN TOEPASSING).

12. Eigendom. De software wordt gelicentieerd en niet verkocht. Cylance en haar licentieverstrekkers zijn eigenaar van en behouden alle rechten, eigendomsrechten en (behalve voor zover hieronder uitdrukkelijk gelicentieerd) belangen inzake de software en alle updates, kopieën of gedeelten daarvan en eventuele afgeleide werken daarvan (ongeacht door wie deze dan ook zijn gemaakt). Alle suggesties of feedback die u aan Cylance, haar vertegenwoordigers of aannemers verstrekt met betrekking tot de software, zijn eigendom van Cylance en hierbij u verleent Cylance (en haar opvolgers) het eigendom van deze suggesties of feedback en stemt u ermee in dat u begrijpt dat Cylance en diens opvolgers deze suggesties of feedback kunnen exploiteren zoals dit voor h activiteiten nodig is. U ontvangt geen rechten inzake de software anders dan de rechten die specifiek krachtens deze overeenkomst worden verleend en er worden geen impliciete licenties met betrekking tot de software verleend.

13. Exporteren. We verklaren niet en aanvaarden er geen verantwoordelijk voor dat de software geschikt is of moet zijn voor gebruik in een bepaald land. U stemt ermee in dat de software onderworpen kan zijn aan wetgeving, voorschriften, bevelen of andere beperkingen van de overheid van de Verenigde Staten met betrekking tot het exporteren vanuit de Verenigde Staten en wederuitvoer uit andere jurisdicties van software, technische gegevens en informatie of afgeleide werken van dergelijke software, technische gegevens of informatie. U erkent dat geen enkel deel van de software of onderliggende informatie of technologie kan worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd naar (of naar een onderdaan of ingezetene van) de Russische Federatie of de Volksrepubliek China, of kan worden gebruikt in enig land of door enig persoon die onderhevig is aan enig handelsembargo of enige uitsluiting van de VS, inclusief maar niet beperkt tot, Iran, Cuba, Syrië, Noord-Korea, Soedan en de Krim-regio in Oekraïne. U garandeert dat u het volgende, direct of indirect, niet zult uitvoeren zonder het verkrijgen van voorafgaande toestemming van de bevoegde overheidsinstanties, zoals door die wetten en voorschriften wordt vereist: (1) verkopen, exporteren, wederuitvoeren, overdragen, omleiden, openbaarmaken of verstrekken van de software of documentatie aan of naar enige verboden persoon, entiteit of bestemming; of (2) de software inzetten voor of bij enig gebruik dat verboden is door de wetten of voorschriften van de Verenigde Staten of van uw land van verblijf of uw locatie. U zult redelijkerwijs met ons samenwerken en ons op verzoek onmiddellijk voorzien van certificaten of documenten, in alle gevallen waarin redelijkerwijs wordt verzocht om het verkrijgen van goedkeuringen, toestemmingen, licenties en/of vergunningen die vereist zijn voor elke betaling of het exporteren of importeren van de software of documentatie krachtens deze overeenkomst. Niets in deze overeenkomst zal ons beletten mee te werken aan een gerechtelijke procedure of een onderzoek door de overheid.

14. Proef- of bèta-exemplaren van andere Cylance-software. Voor proef- of bèta-exemplaren van Cylance-software die aan u wordt geleverd uit hoofde van deze overeenkomst wordt het proef- of bèta-exemplaar in verband met onderhavige overeenkomst beschouwd als 'software' die is onderworpen aan de hierin opgenomen voorwaarden, op voorwaarde dat het volgende van toepassing is op dergelijke software (niettegenstaande enige andersluidende voorwaarde in andere secties van deze overeenkomst): (a) de licentie voor proef- of bèta-exemplaren van de software is beperkt tot de proefperiode die wordt toegestaan door Cylance (of diens geautoriseerde wederverkoper) en geldt alleen voor het beperkte doel van het evalueren van de software en het vaststellen van uw wens om licenties voor de software te kopen of feedback te verstrekken; en (b) de proef- en bèta-exemplaren van de software worden geleverd 'in de huidige staat' en zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid; en (c) u heeft geen recht op enige ondersteuning bij of upgrades van de proef- of bèta-exemplaren van de software en dergelijke ondersteuning of upgrades kunnen naar eigen goeddunken door Cylance worden verstrekt; en (d) de partijen kunnen de proef- of beta-licentie beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van vijf (5) dagen aan de andere partij; en (e) op de ingangsdatum van een dergelijke beëindigde licentie kan Cylance u verzoeken de proef- of bèta-exemplaren van de software onmiddellijk te retourneren en alle exemplaren van dergelijke software van uw systemen te verwijderen.

15. Algemeen.

15.1 Taal. Deze overeenkomst, eventuele geschillen die hieruit voortvloeien en alle diensten die uit hoofde hiervan door Cylance aan u worden verleend (indien van toepassing), worden in de Engelse taal opgesteld en verstrekt.

15.2 Openbronsoftware. Niettegenstaande enige andere hierin opgenomen bepalingen, omvat elke eindpuntsoftware die uit hoofde van deze overeenkomst wordt geleverd alle openbronbibliotheken/-onderdelen/-toepassingen/-gebruikersinterfaces/-hulpprogramma's van derden (gezamenlijk aangeduid als 'openbronsoftware') en voor zover vereist door de betreffende licentieverstrekker, is die openbronsoftware onderworpen aan de relevante verklaringen inzake eigendom, vrijwaringen, vereisten en/of uitgebreide rechten van openbronsoftware die relevant zijn voor de code van de relevante openbronsoftware en die in de relevante documentatie aan de gebruiker worden bekendgemaakt.

15.3 Ongeldigheid; deelbaarheid. Mocht een bepaling van deze overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd, beperkt of verwijderd als nodig is om de oorspronkelijke bedoeling te verwezenlijken en deze verklaring heeft geen invloed op de overige voorwaarden hiervan, die volledig geldig zullen blijven.

15.4 Gehele overeenkomst; wijzigingen. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de licentie van de software en de levering van ondersteuning (indien van toepassing). Deze overeenkomst vervangt en annuleert alle voorgaande schriftelijke en eerdere of gelijktijdige mondelinge mededelingen, voorstellen, verklaringen en overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp in onderhavige overeenkomst. We kunnen de bepalingen van deze overeenkomst (inclusief onze privacyverklaring) wijzigen door u hierover te informeren. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via uw e-mailadres en/of door een melding op de website te plaatsen vóórdat de wijziging van kracht wordt. Uw voortgezette gebruik van de software van Cylance na levering van de melding, waarmee wijzigingen aan deze overeenkomst worden gemeld, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte bepalingen, dan kunt u deze overeenkomst beëindigen. Nadat u alle software van uw eindpunt (en de eindpunten van uw groepen) heeft verwijderd, kunt u een pro rata restitutie ontvangen van de desbetreffende, vooraf betaalde en ongebruikte vergoedingen die door u zijn betaald voor uw abonnement inzake de ongebruikte periode die u voor de licentie hebt betaald. U erkent dat er niet is vertrouwd op schriftelijke of mondelinge verklaringen van Cylance bij het aangaan van deze overeenkomst, met uitzondering van de expliciete verklaringen die in deze overeenkomst zijn opgenomen.

15.5 Verklaring van afstand. Het verzuimen van een van de partijen om rechten of bepalingen van deze overeenkomst af te dwingen, of het nalaten actie te ondernemen jegens de andere partij in het geval van inbreuk op onderhavige overeenkomst, zal niet worden beschouwd als verklaring of overeenkomst van afstand door die partij van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling of verklaring of overeenkomst van afstand of van enig ander recht of van enige andere bepaling of verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling bij enige andere gelegenheid.

15.6 Titels. De titel van deze overeenkomst en de titels van paragrafen en subparagrafen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen ter referentie en zullen niet worden gebruikt om enig onderdeel van deze overeenkomst te interpreteren.

15.7 Geen derde begunstigde. De partijen zijn niet van plan om enige bepaling in deze overeenkomst afdwingbaar te maken voor een derde en bevat derhalve geen enkel derdenbeding.

15.8 Overdracht. Cylance kan deze overeenkomst of haar rechten of plichten uit hoofde hiervan geheel of gedeeltelijk overdragen, maar u mag uw rechten onder deze overeenkomst niet overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cylance.

15.9 Van toepassing zijnd recht. Voor zover rechtens maximaal toegestaan, zis het recht van de staat Californië (VS) van toepassing op deze overeenkomst, zonder het conflictenrecht daarvanvoor zover dat een andere, toepasselijk recht zou aanwijzen. Op deze overeenkomst is het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing.

15.10. BINDENDE ARBITRAGE, COLLECTIEVE ACTIE EN JURYRECHTSPRAAK.

LEES DEZE PARAGRAAF ZORGVULDIG DOOR. VOOR ZOVER RECHTENS MAXIMAAL TOELAATBAAR, IS DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING OP UW JURIDISCHE RECHTEN BETREFFENDE ELK GESCHIL TUSSEN U EN CYLANCE. VOOR DE TOEPASSING VAN DEZE PARAGRAAF BETEKENT 'CYLANCE' CYLANCE INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, MEDEWERKERS, LEVERANCIERS EN GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPERS.

 • (A) Overeenkomst van arbitrage. Elke vordering, elk geschil of elk dispuut, van welke aard dan ook, ongeacht het type vordering, juridische basis of rechtsmiddel ('vordering') van ofwel u dan wel van ons jegens de ander die voortvloeit uit, betrekking heeft op of op enige wijze in verband staat met de overeenkomst, de software of diensten die u van ons ontvangt (of enige reclame voor dergelijke producten of diensten) zal, op verzoek van een van beide partijen, worden beslecht in (vertrouwelijke) arbitrage. Deze overeenkomst inzake arbitrage omvat ook: (i) vorderingen met betrekking tot de uitvoerbaarheid of interpretatie van een van deze bepalingen inzake arbitrage; (ii) vorderingen van u, en ook vorderingen die namens u zijn gedaan of die aan u zijn verbonden, zoals die van een werknemer, vertegenwoordiger, agent, voorganger, opvolger, erfgenaam, toegewezen persoon, of curator in faillissement; (iii) vorderingen die rechtstreeks betrekking hebben op ons en/of zijn verbonden aan onze moedermaatschappij, gelieerde ondernemingen, opvolgers, toegewezen personen, werknemers en vertegenwoordigers; en (iv) vorderingen die zijn ingediend in het kader van een collectieve actie, een vordering van een procureur-generaal of een andere collectieve actie, waarbij uitdrukkelijk is overeengekomen en overeengekomen dat de bemiddeling inzake dergelijke vorderingen moet worden uitgevoerd op individuele basis (niet op basis van collectieve actie en niet op basis van vertegenwoordiging) en de arbiter alleen op individuele basis (niet op basis van collectieve actie en niet op basis van vertegenwoordiging) hulp kan verlenen. U EN WIJ GAAN AKKOORD DAT GEEN COLLECTIEVE ACTIE, GECONSOLIDEERD PROCES, PROCES VIA EEN ADVOCAAT-GENERAAL OF PROCUREUR-GENERAAL OF ANDERE REPRESENTATIEVE VORDERINGEN KUNNEN WORDEN INGEDIEND VIA ARBITRAGE, NOCH DERGELIJKE ZAKEN VOOR EEN GERECHT KUNNEN WORDEN AANGESPANNEN. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST INZAKE ARBITRAGE, STEMT U ERMEE IN AF TE ZIEN VAN HET RECHT OP INITIËREN VAN OF DEELNEMEN AAN EEN COLLECTIEVE ACTIE, REPRESENTATIEF PROCES, PROCES VIA EEN ADVOCAAT-GENERAAL OF PROCUREUR-GENERAAL OF GECONSOLIDEERDE ARBITRAGE IN ENIGE KWESTIE DIE ONDER DEZE BEPALING INZAKE ARBITRAGE VALT.

(B) Kennisgeving. De partij die onder deze overeenkomst verhaal nastreeft, moet de andere partij tenminste 60 dagen vóórdat de partij die verhaal nastreeft enige actie onderneemt, eerst schriftelijk van het geschil op de hoogte brengen. Kennisgevingen voor Cylance dienen te worden verzonden aan Cylance Inc., Attn: Legal Department, CylanceHome, 400 Spectrum Center Drive, #900, Irvine, CA 92618, VS. De kennisgeving moet uw naam, adres en contactgegevens bevatten, evenals de feiten die aanleiding geven tot het geschil en de aangevraagde oplossing. U en wij zullen redelijke inspanningen leveren om geschillen binnen zestig (60) dagen na de datum van verzending van de kennisgeving van geschillen op te lossen door middel van informele onderhandelingen. Na 60 dagen kunnen u of wij met arbitrage aanvangen.

(C) Wijze van arbitrage. Als een geschil niet door middel van informele onderhandelingen wordt opgelost, zal elke vordering, elk geschil of elk dispuut, op verzoek van een van beide partijen, uitsluitend worden behandeld via bindende arbitrage die wordt beheerd en geregeld door de Federal Arbitration Act ('FAA', VS), en niet door de nationale wetgeving. U GEEFT HET RECHT OP HET PROCEDEREN (OF HET DEELNEMEN AAN COLLECTIEVE ACTIE) INZAKE ALLE GESCHILLEN VOOR EEN RECHTBANK OF JURY OP. In plaats daarvan zullen alle geschillen op individuele basis worden opgelost door één enkele, neutrale arbiter en de procedure zal vertrouwelijk zijn. De arbiter zal ofwel een advocaat met minstens tien jaar ervaring zijn die is bevoegd diens beroep in de advocatuur in diens rechtsgebied uit te oefenen, of een gepensioneerde of voormalige rechter die is geselecteerd in overeenstemming met de regels van de AAA. De arbiter is gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst en de arbitrage zal worden beheerst door de 'Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes' (regels inzake commerciële arbitrage en aanvullende procedures voor aan consumenten gerelateerde geschillen) van de AAA, zoals gewijzigd door deze overeenkomst (de 'regels voor bemiddeling'). Raadpleeg voor meer informatie adr.org of bel 1-800-778-7879. Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels worden gevoerd en de Amerikaanse FAA zal de interpretatie, handhaving en procedure regelen op basis van de bindende arbitrageclausules in deze overeenkomst. De bemiddeling zal plaatsvinden op een wederzijds overeengekomen locatie. Als geen overeenstemming kan worden bereikt, zal deze echter plaatsvinden op een door de arbiter te bepalen locatie. De uitspraak is vertrouwelijk en wordt alleen openbaargemaakt als dit nodig is voor het verkrijgen van een vonnis of als dit anderszins wettelijk wordt vereist. U en wij gaan er ook mee akkoord dat een bevoegde rechtbank een vonnis over de uitspraak kan uitspreken. De uitspraak van de arbitrage bepaalt alleen de rechten en plichten tussen de genoemde partijen, alleen met betrekking tot de vordering waarover wordt bemiddeld, en zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van enig ander geschil. In het geval van een conflict tussen de arbitrageregels en deze arbitrageovereenkomst, zal deze arbitrageovereenkomst van toepassing zijn.

(D) Kosten. De partij die de arbitrage initieert, betaalt de initiële arbitragekosten. Als u de arbitrage aanvraagt en het vonnis wordt in uw voordeel uitgesproken, dan vergoeden we uw arbitragekosten. Wij betalen de kosten en vergoedingen voor de eerste dag van elke hoorzitting. Alle andere vergoedingen en kosten worden toegewezen in overeenstemming met de arbitrageregels. We zullen echter arbitrage- en andere kosten voorschieten of restitueren als de arbiter vaststelt dat u het zich niet kunt veroorloven om deze te betalen of als u ons dit verzoekt en wij vaststellen dat daar een goede reden voor is. Elke partij zal de kosten dragen van haar respectieve advocaten, deskundigen en getuigen en andere onkosten, ongeacht wie de procedure wint. Maar een partij kan enige of alle uitgave(n) van een andere partij terugvorderen als de arbiter dit bepaalt op basis van toepasselijk recht.

(E) Scheidbaarheid. Als enige voorwaarde of bepaling van deze paragraaf 15.10 in een rechtsgebied ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst en zal deze zo minimaal als nodig is worden geëlimineerd. Als enig deel van deze arbitrageovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de andere bepalingen van de arbitrageovereenkomst niet ongeldig maken, echter, met dien verstande dat (i) als het verbod op collectieve arbitrage ongeldig wordt geacht, deze gehele arbitrageovereenkomst nietig wordt; en (ii) als het verbod op arbitrage inzake representatieve vorderingen die via de functie (particuliere) procureur-generaal worden ingediend, als ongeldig wordt beschouwd, dan zal de arbitrageovereenkomst nietig zijn met betrekking tot dergelijke vorderingen. Deze arbitrageovereenkomst blijft bestaan na de beëindiging of annulering van deze overeenkomst. In het geval van een conflict tussen deze arbitrageovereenkomst en enige andere, toepasselijke bepaling inzake arbitrage, zal deze arbitrageovereenkomst bepalend zijn.

(F) VRIJSTELLING VAN JURYRECHTSPRAAK. INDIEN EEN VORDERING, ONGEACHT DE REDEN, IN PLAATS VAN ARBITRAGE VIA EEN GERECHT WORDT BEHANDELD, STEMMEN U EN WIJ ERMEE IN DAT ER GEEN JURYRECHTSPRAAK ZAL PLAATSVINDEN. U EN WIJ WIJZEN ELK RECHT OP JURYRECHTSPRAAK ONVOORWAARDELIJK AF INZAKE ENIG GESCHIL DAT OP ENIGE MANIER BETREKKING HEEFT OP OF VOORTVLOEIT UIT DE OVEREENKOMST OF UIT ENIGE APPARATUUR, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE U VAN ONS ONTVANGT (OF UIT ENIGE ADVERTENTIEMATERIAAL VOOR DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN). IN GEVAL VAN GESCHILLEN KAN DEZE PARAGRAAF VOOR SCHRIFTELIJKE INSTEMMING VOOR BEHANDELING VOOR HET GERECHT WORDEN INGEDIEND. Deze paragraaf maakt de overeenkomst voor arbitrageovereenkomst op geen enkele wijze ongeldig.

16. Consumentenbescherming onder plaatselijke wetten van bepaalde landen. Cylance verleent haar softwarelicenties aan consumenten, onverminderd enig wettelijk of wettelijk recht dat enige partij kan hebben in het rechtsgebied waarin deze zich bevindt, niettegenstaande alles wat in deze overeenkomst andersluidend is vermeld. De subparagrafen hieronder bevatten informatie over de plaatselijke wetgeving van bepaalde landen die van toepassing is op deze overeenkomst en kunnen bepaalde bepalingen vervangen waarnaar in onderhavige overeenkomst wordt verwezen.

16.1 Australië. Als u de software of diensten onder deze overeenkomst verkrijgt als consument in de zin van de Australische consumentenwetgeving ('ACL'), dan heeft u recht op garanties die onder deze overeenkomst niet kunnen worden uitgesloten. U heeft recht op vervanging of restitutie voor ernstige fouten en compensatie voor elk overig verlies of elke overige schade dat/die redelijkerwijs te verwachten is. U heeft ook het recht om de goederen te laten repareren of vervangen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en de fout geen ernstige fout vormt. Deze overeenkomst sluit geen enkele bepaling van de ACL uit, en beperkt of wijzigt deze niet, sluit de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel verleend door de ACL niet uit, en beperkt of wijzigt deze niet, en sluit onze aansprakelijkheid voor het niet naleven van van toepassing zijnde consumentengaranties niet uit, en beperkt of wijzigt deze niet. ALLE VRIJWARINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN GARANTIES, WAARBORGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP DEZE OVEREENKOMST, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE AUSTRALISCHE CONSUMENTENWETGEVING, EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CYLANCE IS SLECHTS BEPERKT TOT DE MAXIMALE MATE DIE IS TOEGESTAAN DOOR DE AUSTRALISCHE WETGEVING. De voordelen voor u als gevolg van de uitdrukkelijke garanties in deze overeenkomst vullen andere rechten en rechtsmiddelen aan waarover u mogelijk beschikt krachtens wetgeving met betrekking tot de goederen of diensten waarop de garanties betrekking hebben. De garanties worden verleend door Cylance Inc., met hoofdkantoor te 400 Spectrum Center Drive, #900 Irvine, CA 92618 (VS), telefoonnummer +1 949 565 3505. Om in aanmerking te komen voor een uitdrukkelijke garantie onder deze overeenkomst, moet enig defect in de software binnen zestig (60) dagen worden opgemerkt. Alle vorderingen die onder deze garantie worden ingediend, dienen op uw kosten naar ons hierboven vermelde adres te worden gestuurd en onder de aandacht van de juridische afdeling te worden gebracht.

16.2 Nieuw-Zeeland. Voor consumenten in Nieuw-Zeeland die de software verkrijgen voor persoonlijk, huishoudelijk of thuisgebruik (en voor niet-zakelijke doeleinden), is deze overeenkomst onderworpen aan de Consumer Guarantees Act.

16.3 Europese Economische Ruimte (EER), inclusief nederland.

(A) Voor consumenten die gewoonlijk in de EER woonachtig zijn en de software gebruiken voor niet-zakelijke doeleinden, garandeert Cylance gedurende een periode van twee (2) jaar na aankoop dat de software de functionaliteiten biedt zoals deze zijn uiteengezet in de van toepassing zijnde gebruikersdocumentatie (de 'overeengekomen functionaliteiten'). DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP SOFTWARE DIE NIET PRESTEERT, OMDAT DEZE DOOR U IS GEWIJZIGD. Om als consument een garantievordering in te dienen, moet u Cylance informeren gedurende deze periode van twee (2) jaar, en hierbij dient u het aanschafbewijs voor de software te overleggen. Cylance zal vervolgens controleren of de software een fout bevat. We kunnen u informeren dat de fout is opgetreden omdat u de software niet correct heeft geïnstalleerd. Als de software een fout bevat, kunt u als alternatief een restitutie of een gerepareerde of vervangende kopie van de software aanvragen. Bij verzoeken moet een aanschafbewijs worden overlegd. In het geval dat uw beroep op garantie terecht blijkt, zal Cylance, voor zover mogelijk, proberen aan uw verzoek te voldoen.

(B) Consumenten die deze software hebben aangeschaft en die gewoonlijk in de EER woonachtig zijn, hebben het recht om deze overeenkomst binnen veertien (14) dagen na de aanschaf zonder opgave van reden te annuleren. Om gebruik te maken van het recht om te annuleren, moet u ons informeren over uw beslissing om te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) inclusief een aanschafbewijs. Als u deze overeenkomst annuleert, restitueren we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen. We zullen de restitutie zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop we geïnformeerd zijn over uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. We zullen de restitutie uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In elk geval zult u geen kosten oplopen als gevolg van de restitutie.

(C) Voor Nederlandse consumenten gelden de bepalingen in sectie 15.10 niet en voorts geldt in algemene zin dat niets in deze overeenkomst afbreuk doet aan enige in Nederland dwingendrechtelijk geldende regel van consumentenbescherming, inclusief (maar niet beperkt tot) het bepaalde in art. 6:230g-z BW, art. 6:236 BW, art. 6:237 BW (en in het algemeen afdeling 6.5.3 BW), art. 7:6, 7:6a en 7:17 BW. U kunt uw rechten op www.overheid.nl (via de daar opgenomen zoekmogelijkheden) nalezen. Het bepaalde in sectie 16.4 (Duitsland) hieronder geldt bij wege van analogie ook voor Nederlandse consumenten.

16.4 Duitsland. Als u de software of diensten onder deze overeenkomst verkrijgt als consument in Duitsland, dan zijn de volgende bepalingen van toepassing, waarbij eventuele tegenstrijdige bepalingen van de overeenkomst worden vervangen:

(A) Garantie. De software met geldige licentie zal substantieel presteren zoals beschreven in alle documentatie die door Cylance is verstrekt. We bieden echter geen contractuele garantie in verband met de software met licentie. Elke fout in de software of documentatie moet schriftelijk aan Cylance worden gemeld, zonder onnodige vertraging, in geval van gebreken in kwaliteit [Sachmängel], door een gedetailleerde beschrijving van de fout in te dienen of, indien dit niet mogelijk is, van de symptomen van de fout en alle nuttige informatie waarover u beschikt om de fout te verhelpen. Als u kunt aantonen dat er een kwaliteitsprobleem is dat niet verwaarloosbaar is, moet een dergelijk gebrek binnen een redelijke termijn door Cylance worden verholpen. Cylance zal schadevergoedingen betalen en uitgaven restitueren als gevolg van een fout binnen de limieten van paragraaf (B) 'Aansprakelijkheidsbeperkingen' hieronder. Cylance zal niet onderworpen zijn aan de strikte aansprakelijkheid [verschuldensunabhängige Haftung] waarin wordt voorzien in sectie 536a. para. 1, eerste zin, eerste alternatief van het Duitse burgerlijk wetboek [Bürgerliches Gesetzbuch, BGB]. Niettegenstaande enige tegenstelling in onderhavige overeenkomst, kunt u geen garantievorderingen indienen als de fout is gebaseerd op software of documentatie die: (i) door u wordt gebruikt of geopend anders dan voor het uitdrukkelijk goedgekeurde doel en overeenkomstig de documentatie; (ii) door u wordt gewijzigd, anders dan indien en zoals schriftelijk goedgekeurd door Cylance; of (iii) wordt gebruikt, geopend of gecombineerd met producten die niet door Cylance zijn geleverd of waarvoor door Cylance in de documentatie is opgenomen wanneer de software of documentatie geen inbreuk maakt op een dergelijk gebruik of een dergelijke combinatie.

(B) Aansprakelijkheidsbeperkingen. Cylance is alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door lichte nalatigheid, en indien deze het gevolg is van een wezenlijke schending van de plicht die het bereiken van het doel van deze voorwaarden in gevaar brengt, of het verzuimen plichten na te komen, waarvan de kwijting een essentiële voorwaarde is voor de juiste uitvoering van deze voorwaarden. De aansprakelijkheid van Cylance is beperkt tot schade die typisch is voor een dergelijk type overeenkomst en die kon worden voorzien. Dit is ook van toepassing op schade die wordt veroorzaakt door grove nalatigheid van een vertegenwoordiger of werknemer van Cylance, die geen functionaris of leidinggevende [keine Organ oder leitender Angestellter] van Cylance is. De totale aansprakelijkheid voor schade van Cylance zal beperkt zijn tot vijf keer het bedrag dat voor de software wordt betaald. De verjaringstermijn voor uw schadevorderingen is twee (2) jaar vanaf de datum waarop u kennis kreeg van de vordering, of (3) jaar vanaf de datum van de gebeurtenis die de schade veroorzaakte, naargelang wat zich eerder voordoet, met uitzondering van vorderingen in geval van een fout, die na één (1) jaar verjaard zijn. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn, met uitzondering van aansprakelijkheid op grond van de Duitse productaansprakelijkheidswet, van toepassing op alle schadevorderingen, ongeacht hun rechtsgrondslag, inclusief vorderingen in geval van fouten en vorderingen op basis van onrechtmatige daad [Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Handlung]. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor uw vorderingen inzake schadevergoeding jegens de werknemers of vertegenwoordigers van Cylance.

(C) Gratis software. Alle proef-, bèta- of anderszins gratis software wordt 'IN DE HUIDIGE STAAT' verstrekt. Cylance is niet aansprakelijk voor gebreken aan de kwaliteit of de titel van dergelijke gratis software, tenzij deze opzettelijk zijn verborgen. Cylance is alleen aansprakelijk voor schade die uit dergelijke gratis software voortvloeit als deze door opzet of grove nalatigheid is veroorzaakt.

17. Kennisgevingen. Kennisgevingen die aan u worden verzonden, worden verzonden naar uw e-mailadres, via de interface van de softwareconsole of naar een adres dat u schriftelijk per kennisgeving kunt opgeven.

Kennisgevingen voor Cylance dienen te worden verzonden naar:

Cylance Inc.

Attn: Legal Department--CylanceHome

400 Spectrum Center Drive, #900

Irvine, CA 92618

V.S.